0

0,00 zł

ZOBACZ KOSZYK

  • UK
  • DE
  • PL
  • RU

Napisz lub zadzwoń do nas :

Gwarancja na meble

warunki gwarancji

Gratulujemy zakupu mebli , cieszących się uznaniem na całym Świecie.

 

Meble włoskie, to tradycja i doświadczenie połączone z nowoczesną techniką i technologią wykorzystywane w produkcji mebli zapewniają, że zakupione przez Państwa meble spełniają wymagania techniczne, ergonomiczne oraz jakościowe stawiane tego typu produktom na świecie.
Zastosowane meblach rozwiązania konstrukcyjne materiałowe odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa i higieniczności ich użytkowania.

Do produkcji mebli drewnianych użyto wyselekcjonowanego drewna, płyt meblowych oraz forniru naturalnego, ukazujących piękno naturalnego rysunku i strukturę zastosowanego materiału. Naturalne cechy drewna mogą powodować występowanie różnic w strukturze i kolorystyce poszczególnych elementów wyrobu, oraz pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami mebli, co podkreśla oryginalność i niepowtarzalność każdego egzemplarza.
Piękne masywne elementy drewna, których każda część charakteryzuje się indywidualnym rysunkiem i strukturą, podkreślają wartość zakupionych mebli.

KARTA GWARANCYJNA
( Ważna tylko z dowodem zakupu)


A. ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

Dla prawidłowego funkcjonowania i przedłużenia żywotności zakupionych przez Państwa mebli prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcją i przeznaczeniem (ze względu na bezpieczeństwo użytkowania mebli do siedzenia, jak również stołów nie należy ich używać w zastępstwie drabiny, wieszaka itp.Stół przenosimy,ale nie chwytając za blat, ;komoda w sypialnie , nie może służyć jako mebel biurowy czy też jako szafka RTV)

2. Meble należy ustawiać na wypoziomowanej powierzchni ( celem zachowania stabilności podczas siedzenia, należy utrzymywać kontakt
nóg wyrobu z podłożem, nie wychylać, nie kołysać się na krześle).

3. Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła ( grzejniki , piece).

4. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych. Wskazane jest, aby warunki klimatyczne w pomieszczeniu były następujące:

a. temperatura powietrza winna wynosić od 10 do 30ºC,

b. wilg. względna powietrza winna wynosić od 40 do 70% ( zbyt suche powietrze może powodować deformację litych drewnianych części, należy unikać stawiania mebli na mokrej powierzchni: mokre podłogi, dywany, gdyż drewno może absorbować wodę.

5. Meble powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego ( pod wpływem promieniowania słonecznego drewno ulega zmianom barwy, a powłoki lakiernicze ulegają degradacji).

6. Pomimo stosowanych wysokiej klasy lakierów zabezpieczających powierzchnię przed wodą i alkoholem, po ich rozlaniu zaleca się natychmiastowe wytarcie do sucha powierzchni mebli. Stosowane lakiery zabezpieczają meble również przed uszkodzeniem cieplnym jednak do pewnego stopnia- pozostawienie szklanki z gorącym napojem nie pozostawi śladów gdy nie będzie położona na mokrą powierzchnię i sama szklanka będzie sucha. W innych przypadkach zaleca się stosowanie podkładek izolujących.

7. Powierzchnie mebli wykonanych z drewna litego i naturalnych oklein powinny być odkurzane czystą i suchą szmatką. Przy większych zabrudzeniach można używać miękkiej szmatki lekko zwilżonej w wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących takich jak: mydło, płyn do prania, a następnie należy niezwłocznie osuszyć powierzchnie przez wytarcie szmatką suchą.

8. Nie należy używać środków do czyszczenia zawierających substancje ścierające lub rozpuszczalniki. Przestrzegamy przed stosowaniem chemicznych środków do konserwacji mebli, gdyż mogą one działać negatywnie na wygląd powłoki lakierniczej.

9. Meble tapicerowane tkaninami należy odkurzać odkurzaczem przy pomocy miękkiej szczotki. Meble tapicerowane ecoskórą należy odkurzać miękką suchą szmatką, natomiast powstałe plamy można przemywać przy pomocy szmatki lekko zamoczonej w wodzie z dodatkiem łagodnych środków myjących. Jeśli materiał tapicerski wymaga usunięcia mocnych zabrudzeń – czyszczenie należy zlecić profesjonalnej pralni tapicerki.

10. Meble wyplatane należy odkurzać odkurzaczem przy pomocy miękkiej szczotki. Drobne zabrudzenia można usuwać przez wytarcie wilgotną szmatką. Meble wyplatane należy chronić przed płynami barwiącymi, gdyż mogą one powodować powstawanie trwałych przebarwień.

11. Sposób montażu mebli, ilość elementów i akcesoriów uzupełniających określa instrukcja montażu dla danego typu mebla.

12. Zwracamy uwagę, iż konstrukcje mebli posiadają ostre krawędzie. Stąd też, wskazane jest zachowanie ostrożności przy ich użytkowaniu.


B. WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza Karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) i dotyczy jedynie sprzedaży produktów na rzecz Konsumentów.

2. Gwarancja obejmuje produkty zakupione i użytkowane na terenie Polski.

3. Karta Gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu oraz gdy jest podpisana przez Kupującego na dowód przyjęcia i zaakceptowania warunków w niej zawartych.
Uwaga: Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniona karta jest nieważna.

4. Gwarant zapewnia dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, na które wydana jest niniejsza Gwarancja na zasadach i warunkach
w niej określonych.

5. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty wskazane w części C - „ PRODUKTY OBJĘTE GWARANCJĄ”

6. Termin gwarancji dla konsumentów wynosi 24 m-ce ,dla niekonusmntów 12 miesięcy  od daty sprzedaży mebli, , pod warunkiem ich właściwego zmontowania i ustawienia oraz przy zachowaniu prawidłowych zasad użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem.

7. Odpowiedzialność gwaranta dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej, które nie mogły zostać dostrzeżone przez Konsumenta przy odbiorze towaru (tzw. wad ukrytych.

8. Gwarancją nie są objęte:
a. w meblach sprzedawanych jako zmontowane: wady , uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie,

b. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności,

c. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania przechowywania i konserwacji mebli,

d. uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez, lub na zlecenie Kupującego,

e. żarówki i świetlówki w sprzęcie oświetleniowym,

f. nie zostaną uznane za wadę: - zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów starzenia (zmiany barwy drewna lub połysku lakieru),

- dopuszczalne różnice w odcieniu naturalnych elementów drewna, gdy zróżnicowanie odcieni wynika ze struktury i kolorystyki drewna użytego do produkcji zależnej od warunków siedliskowych drzew,

- widoczne promienie rdzeniowe drewna, stanowiące jeden z elementów jego budowy anatomicznej

g. wady wynikające z niewłaściwego zmontowania i ustawienia produktów oraz z ich nieprawidłowego użytkowania lub niezgodnie z przeznaczeniem.

9. Reklamacje z tytułu wad objętych gwarancją Kupujący zgłasza w punkcie sprzedaży, w którym dokonał zakupu, niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż 14 dni.

10. Sprzedawca przekazuje zgłoszoną reklamację niezwłocznie w formie pisemnej, faxem lub e-mail do Gwaranta, o ile w ramach umowy
z Gwarantem nie może ich załatwić we własnym zakresie.

11. Gwarant przystąpi do czynności reklamacyjnych w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Sprzedawcy zgłoszenia reklamacyjnego.

12. Zasady załatwiania reklamacji:
a. sposób załatwienia reklamacji ustala Gwarant,

b. w przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane poprzez naprawę mebla.

c. jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego - Kupujący winien umożliwić wykonanie naprawy,

d. Gwarant nie zobowiązuje się do dostarczania produktów zastępczych w trakcie naprawy gwarancyjnej,

e. w przypadku, gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby lub mogłoby spowodować obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji może nastąpić – za zgodą Kupującego- przez obniżenie ceny mebla, którego reklamacja dotyczyła, jednakże w przypadku udzielenia upustu cenowego Kupujący traci wszelkie uprawnienia z gwarancji na mebel przeceniony,

f. w przypadku, gdy:

- wada wymaga zaimportowania elementu w Włoch termin wymiany uzależniony jest od możliwości producenta i importera.

- wada mebla jest nieusuwalna, a Kupujący nie wyraża zgody na obniżenie ceny,

- reklamacja nie została załatwiona w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych lub uzgodnionym z Kupującym, załatwienie reklamacji może nastąpić poprzez wymianę wadliwego mebla na inny wolny od wad, przy czym reklamujący nie może żądać wymiany wadliwego mebla na nowy, jeżeli: dokonał przeróbki lub niewłaściwej naprawy we własnym zakresie, zdekompletował mebel, stosował nie zalecane środki do konserwacji mebli, uszkodził mebel na skutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania, czy przemieszczania, lub w przypadku zakupu towaru przecenionego.

13. Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej.

14. Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

C. DANE GWARANTA

Gwarantem towarów jest importer : PUH ANNA SC. Anna i Grzegorz Kosiorek , ul, Odkryta 70, 03-140 Warszawa, NIP:524-01-07-378

D.Dane sprzedawcy:

www.asmeble.pl Internetowy Sklep Meblowy

 

ul.Odkryta 72, 03 140 Warszawa

…NIP: 524-01-07-378……………
Pieczęć firmowa i podpis sprzedawcy


…………………………………………
(Data i podpis Kupującego)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachowanie oznaczeń Gwaranta
znajdujących się na produkcie lub do niego dołączonych.


Decyzja kredytowa już w 2 godziny

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły